Școala doctorală „Sigismund Toduță”

Studiile doctorale în muzică și înaltul titlu de Doctor în Muzicologie au fost fondate în România la Conservatorul clujean, încă din anul 1968, prin efortul și sub conducerea compozitorul Sigismund Toduță.

Tradiția Școlii doctorale

Studiile doctorale în muzică și înaltul titlu de Doctor în Muzicologie au fost fondate în România la Conservatorul clujean, încă din anul 1968, prin efortul și sub conducerea compozitorul Sigismund Toduță.

De altfel, Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” a fost, până la Revoluția din 1989, unica instituție de profil din țară care a organizat doctorat în muzicologie (în cadrul Facultății de Muzică, Compoziție muzicală, Muzicologie), cu următoarele direcții de cercetare: muzicologie, istoria muzicii universale și românești și folclor musical. Conducătorul științific al acestor studii a fost numit Sigismund Toduță, singurul doctor în muzicologie din țară la vremea respectivă, căruia i-a revenit sarcina organizării examenului și a probelor de admitere, cu aprobarea Direcției Generale a Învățământului Universitar din cadrul Ministerului Învățământului.

În prezent, studiile universitare de doctorat se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011.

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” este Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), având în componență Școala doctorală „Sigismund Toduță”. Aceasta organizează și desfășoară programe de doctorat științific și de doctorat profesional, conferind titlul de Doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”. Scopul acestora constă în formarea de competențe profesionale (de conținut, cognitive și de cercetare) în domeniul Muzică. Studiile doctorale permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (CEC/EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserție pe piața muncii înalt calificate. 

Direcții de cercetare artistică

Școala doctorală „Sigismund Toduță” organizează și desfășoară programe de doctorat științific și de doctorat profesional în subdomeniile Muzicologie, Stilistica creației muzicale, Stilistica interpretării muzicale și Artele spectacolului muzical.
MUZICOLOGIE

• Istoriografie
• Estetică muzicală
• Pedagogie muzicală
• Teoria muzicii
• Etnomuzicologie
• Muzică electroacustică

• Management muzical 

STILISTICA CREAȚIEI MUZICALE

• Compoziție vocal-instrumentală
• Compoziție de muzică electroacustică

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE

• Interpretare instrumentală
• Dirijat
• Interpretare vocală

ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

• Regie de operă
• Regie coregrafică
• Pedagogie coregrafică
• Regie de teatru muzical

Conducători de doctorat

Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de acordare a atestatului de abilitare (cf. LEN, art. 166).

În prezent, conducătorii de doctorat titulari și afiliați Școlii doctorale „Sigismund Toduță” acoperă toate subdomeniile de cercetare artistică.

photo

Gabriel BANCIU

Prof. univ. dr.
Curriculum Vitae
photo

Ecaterina BANCIU

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Adriana BERA

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Adrian BORZA

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Marius BUDOIU

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Elena CHIRCEV

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Anca MIHUȚ

Prof. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Nelida NEDELCUȚ

Prof. univ. dr.
Curriculum Vitae
photo

Adrian POP 

Prof. univ. dr.
Curriculum Vitae
photo

Pavel PUȘCAȘ

Prof. univ. dr.
Curriculum Vitae
photo

Elena ȘORBAN

CS I dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Oana ANDREICA

Conf. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Oana BĂLAN-BUDOIU

Conf. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Nicoleta DEMIAN

Conf. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae
photo

Erich TÜRK 

Conf. univ. dr. habil.
Curriculum Vitae

Programe de studii doctorale

Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competențe profesionale (de conținut, cognitive și de cercetare) în domeniul Muzică, precum și a unor competențe transversale.

În sensul Regulamentului Școlii doctorale „Sigismund Toduță” sunt calificate drept competențe profesionale generale și specifice domeniului Muzică următoarele:


dobândirea de cunoștințe avansate și abilități practice în domeniul muzicologic (teoria muzicii, istoria muzicii, tehnologiile discursului muzical, stilistica muzicală, stilistica interpretării muzicale, etnomuzicologie, estetică muzicală, spectacologie, istoria/estetica dansului ș.a.), componistic sau interpretativ, după caz;

capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de cercetare;

stăpânirea metodelor și tehnicilor de creație/interpretare/cercetare avansată, după caz;

cunoștințe privind managementul proiectelor de cercetare/proiectelor artistice, după caz;

abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice;

abilități lingvistice la nivel academic în limbi de circulație internațională, necesare documentării și elaborării de lucrări științifice.

În sensul Regulamentului Școlii doctorale sunt considerate drept competențe transversale utile următoarele:


competențe de comunicare (scrisă și orală, în limba română și în limbi de circulație internațională) în domeniul artei, științei și culturii;

cunoștințe structurate în domeniul literaturii, poeziei, artelor plastice, filosofiei, esteticii și istoriei, atât în perspectivă națională cât și universală;

abilități de utilizare a tehnologiei informației și a comunicării;

abilități de interrelaționare și de lucru în echipă;

calități de conducere și cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare;

cunoștințe privind managementul carierei, managementul riscului, crizei și eșecului.

Durata studiilor

4
Studiile universitare de doctorat se planifică pentru o perioadă de 4 ani universitari.
01

Studiile cuprind un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul Școlii doctorale și alcătuit din activități desfășurate în formațiuni instituționalizate de studiu

02

și un program individual de cercetare științifică/creație artistică.

Studiile doctorale se încheie cu susținerea publică a tezei de doctorat, care este rezultatul activității de cercetare sau de creație artistică desfășurate de doctorand pe parcursul acestora.

Susținerea se organizează cu respectarea cerințelor stabilite prin Regulamentul Școlii doctorale „Sigismund Toduță”. Pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

Admiterea la studiile doctorale

METODOLOGIA-CADRU

Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat în conformitate cu metodologia-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior din România, elaborată anual de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (denumit în continuare MECTS), și cu reglementările proprii ale Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

CANDIDAȚI CU STUDII UNIVERSITARE

Pot să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

ACCES NEÎNGRĂDIT

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a tezei de doctorat).

TRANSPARENȚĂ

Școala doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților pentru admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de doctorat titulari și garantează accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea pe Internet și prin alte mijloace de informare (broșuri, afișe etc).

Înscriere

pentru concursul de admitere la doctorat

SEPTEMBRIE 2024

Susținere

a probelor concursului de admitere la doctorat

SEPTEMBRIE 2024

Cifra de școlarizare pentru anul 2023, conform Adresei ME nr.388/GP/29.05.2023

Înscrierea candidaților

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat.


Pentru cetățenii români, etnici români și cetățeni români cu domiciliul în străinătate1 cu studiile de licență2/masterat efectuate în România, documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sunt următoarele: 

 • buletin/carte de identitate (original și copie);
 • certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui (original și copie);
 • diploma de bacalaureat (original și copie);
 • diploma de licență și foaia matricolă corespunzătoare (original și copie);
 • diploma de masterat și foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaților care au absolvit acest nivel universitar (original și copie);
 • chitanța care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere;
 • și un dosar plic.

1 Candidații din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară și Diaspora.
2 Art. 8 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de doctorat.
3 Testarea competenței pentru limbile engleză și italiana se poate face și la ANMGD în perioada de înscriere a candidaților.

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat.


Pentru cetățenii străini din state terțe UE (non UE)4, documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sunt următoarele:

 • certificatul de naștere – copie și traducere legalizată, în două exemplare;
 • copia pașaportului – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • un document de la serviciul consular al țării de proveniență a candidatului, din care să rezulte grafia corectă a numelui acestuia cu caractere latine;
 • certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • certificat de competență lingvistică (cu recunoaștere internațională, obținut în ultimii doi ani);
 • certificat care atestă cunoașterea limbii române sau diploma de absolvire a cursului pregătitor de limba română;
 • declarație prin care candidatul a luat la cunoștință că, în cazul în care actele se dovedesc necorespunzătoare, va fi exmatriculat fără restituirea taxelor de școlarizare achitate;
 • chitanța care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere;
 • și dosar plic.

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat constă în trei probe.

Evaluarea CV-ului profesional

pe baza tabelului din Anexa 2.

Media finală de absolvire

Media minimă 7.00 (sau echivalentă) este obligatorie.

Susținerea proiectului de cercetare doctorală

care constă în prezentarea proiectului de către candidat.

Evaluarea CV-ului profesional

Evaluarea se face pe baza tabelului din Anexa 4 a Regulamentului privind concursul de admitere la studii universitare de doctorat.

Proba se notează cu ADMIS/RESPINS.

Media finală de absolvire

Media finală semnifică media de absolvire a studiilor de licență și masterat, calculată după formula:

ma = m1 + m2 +m3 + m4 / 4

m1 – media generală de absolvire a studiilor universitare de licență
m2 – media examenului de licență
m3 – media generală de absolvire a studiilor universitare de masterat
m4 – media examenului de disertație

Media finală semnifică, totodată, media de absolvire a studiilor în afara programului Bologna, care va fi calculată doar cu rezultatele obținute la ciclul de licență:

ma = m1 + m2 / 2

m1 – media generală de absolvire a studiilor universitare de licență
m2 – media examenului de licență

Susținerea proiectului de cercetare doctorală

Susținerea va consta în scurta prezentare a proiectului de către candidat în limba română sau într-una din următoarele limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, italiană (maximum 10 minute), urmată de întrebări adresate candidatului de către comisie, în limba română (cca 5 minute).

Observații

1. Pentru absolvenții ciclurilor de licență și masterat din alte țări, este necesară echivalarea calificativelor obținute.
2. Media finală va fi calculată cu două zecimale, conform sistemului de calcul implicit din programul Excel.
3. Media minimă 7.00 (sau echivalentă) este obligatorie pentru toate ciclurile de învățământ și examenele de absolvire (media generală de absolvire a studiilor universitare de licență, media examenului de licență, media generală de absolvire a studiilor universitare de masterat și media examenului de disertație).
4. Criteriile de evaluare și standardele pentru probele concursului de admitere sunt detaliate în Regulamentul și procedurile de concurs pentru admiterea la studiile universitare de doctorat.

Taxele Școlii doctorale

Admitere

250

RON

  Studiu

  5000

  EUR

  • învățământ cu frecvență
  • toate specializările
  • echivalentul în lei la cursul de schimb valutar al zilei
  Susținere

  0

  RON

  • studii cu taxă
  • inclusă în taxa de studii

  Cuantumul taxei pentru concursul de admitere la Școala doctorală „Sigismund Toduță”, a taxei de studiu și a taxei de susținere a tezei de doctorat, aprobat de Senatul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, în ședința din data de 26 octombrie 2022.

  Modalitate de plată

  Plata taxei în RON se face în contul IBAN al ANMGD nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca.
  Contractul de studii universitare de doctorat

  Doctoratul se desfășoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat încheiat între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat și Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat.

  Susținerea tezei de doctorat

  Încheierea studiilor universitare de doctorat se realizează prin susținerea publică a tezei de doctorat. În cadrul doctoratului științific, teza de doctorat trebuie să fie produsul activității proprii de cercetare științifică și să conțină rezultate originale în domeniul cunoașterii științifice. În cadrul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activității proprii de cercetare științifică și de reflecție sistematică asupra creației originale în domeniul artei.
  01
  Presusținere

  Evaluarea tezei de doctorat în comisia de îndrumare.

  Detalii
  02
  Susținere publică

  Dezbaterea publică a tezei de doctorat.

  Detalii
  03
  Titlul de doctor

  Validarea tezei de doctorat și atribuirea titlului de doctor.

  Detalii

  Presusținere

  Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor, informațiilor și demonstrațiilor, precum și responsabilitatea opiniilor exprimate în teză. Este obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat în cadrul tezei.

  Studentul-doctorand, care și-a finalizat teza de doctorat, depune la secretariatul Școlii doctorale:

  Cererea de presusținere avizată de conducătorul de doctorat, referitoare la demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare;

  • teza de doctorat în format electronic (PDF), în vederea realizării analizei de similitudini.

  Durata evaluării tezei în comisia de îndrumare nu depășește 30 zile. În urma analizei de similitudini și a evaluării tezei se demarează procedurile de susținere publică a tezei de doctorat.

  Susținere publică

  În vederea susținerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand depune la secretariatul Școlii doctorale următoarele documente:

  • Cererea de susținere pentru fixarea datei, locului și orei de susținere publică a tezei de doctorat. Cererea este avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere;
  • teza de doctorat și anexele sale în limba română, respectiv, în limba engleză. Teza este tipărită, compactată și copertată în formă definitivă, în 2 exemplare;
  • rezumatul tezei de doctorat în limba română și în limba engleză (minim 3 pagini) în format electronic (PDF, prezentat pe CD). Rezumatul include titlul, numele și prenumele autorului tezei de doctorat. Rezumatul sa va publica pe site-ul https://www.doctoratanmgd.ro, cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii publice a tezei de doctorat;
  • Declarația de originalitate tipărită și semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra conținutului original al tezei, respectarea standardelor de etică profesională și luarea la cunoștință a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, respectiv, la Art. 65 al. (5)–(7) și Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016;
  • Declarația cu privire la publicarea tezei tipărită și semnată a studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitoare la publicarea tezei de doctorat;
  • Curriculum Vitae tipărit și în format electronic (Europass), care include Lista de lucrări ale studentului-doctorand. Nu va include, însă, date cu caracter personal;
  • lista publicațiilor /recitalurilor, după caz, rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, tiparită și semnată de studentul-doctorand și de conducătorul/conducătorul principal de doctorat. Lista publicațiilor cuprinde: Autor, Titlul publicației, Nume Revistă, ISSN, anul publicării, tip revistă, BDI, link la zona publică a publicației. Lista de repertoriu cuprinde: data și Locul recitalurilor;
  • cópii scanate ale publicațiilor /afișelor /programelor de sală, după caz, care fac dovada rezultatelor cercetării științifice din programul de studii doctorale. Acestea sunt prezentate pe CD, în format PDF;
  • adeverința (cu număr de înregistrare) privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca ANMGD;
  • copia tiparită a chitanței privind achitarea taxei pentru susținerea tezei de doctorat, în cazul studenților-doctoranzi în regim cu taxă;
  • se mai prezintă în original și în format electronic (PDF) următoarele documente solicitate de CNATDCU în vederea validării tezei de doctorat: actul de identitate, certificatul de naștere, documentul administrativ care atestă modificarea numelui (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.), prezentate pe CD.

  Documentele în format electronic trebuie să fie arhivate pe același CD de către studentul-doctorand.

  Titlul de doctor

  Pe baza susținerii și dezbaterii publice a tezei de doctorat și ținând seama de rapoartele de evaluare, comisia de doctorat deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l acorde tezei de doctorat. Fiecare membru al comisiei de doctorat acordă câte unul din calificativele excelent, foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.

  Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obținut de studentul-doctorand, după cum urmează:

  • pentru calificativul bine se înscrie mențiunea Cum laude;
  • pentru calificativul foarte bine se înscrie mențiunea Magna cum laude;
  • pentru calificativul excelent se înscrie mențiunea Summa cum laude.

  Tezele de doctorat (inclusiv anexele acestora) susținute public sunt documente publice. Ele se publică pe un site administrat de MECTS, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

  Vă mulțumim pentru interesul de a participa la ședințele de susținere a tezelor de doctorat organizate de Școala doctorală „Sigismund Toduță”.

  Acordarea atestatului de abilitare

  Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

  Susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de abilitare se realizează numai în cadrul unei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) sau instituții organizatoare de doctorat (IOD), în domeniul solicitat de candidat.

  Afilierea la Școala doctorală „Sigismund Toduță”

  Conform Regulamentului și metodologiei de afiliere la Școala doctorală „Sigismund Toduță” a IOSUD Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, afilierea la Școala doctorală „Sigismund Toduță” se face prin concurs. Concursul se va desfășura anual, la începutul lunii septembrie.

  Conducerea Școlii doctorale va comunica pe site-ul propriu https://www.doctoratanmgd.ro numărul de locuri scoase la concurs și data examinării candidaților, cu 30 de zile înainte de data stabilită.

  Comisia de concurs este alcătuită din directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, directorul Școlii doctorale, membri ai CSUD și ai Consiliului Școlii doctorale.

  Locuri scoase la concursul pentru afilierea la Școala doctorală „Sigismund Toduță”

  Număr de locuri: 2
  Data concursului: 12 septembrie 2023 ora 10:00

  © Copyright 2023-2024 Școala doctorală „Sigismund Toduță”